Viladimir İliç Lenin
İşçi Sınıfı ve KöylülükDerleme
V. İ. Lenin'in işçi sınıfı ve köylülük ile ilgili yapıtlarından derlenen L'alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie (Editions en Langues Etrangeres, Moscou 1954) ve Alliance of the Working Class and the Peasantry (Progress Publishers, Moscow 1965) adlı kitaplarda yeralan yapıtlardan bir kısmından hazırlanan derleme, Sol Yayınları tarafından İşçi Sınıfı ve Köylülük adı ile Ocak 1977 tarihinde (Birinci baskı) yayınlanmıştır.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. erisyay@kurtuluscephesi.orgİ Ç İ N D E K İ L E R

33 [1] Rus Sosyal-Demokrasisinin Tarım Programı
82 [2] Yoksul Köylülere (Sosyal-Demokratların Ne İstediği Konusunda Köylüler İçin Bir Açıklama)
82       1. Kent İşçilerinin Savaşımı
84       2. Sosyal-Demokratlar Ne İstiyorlar?
95       3. Kırsal Bölgelerde Zenginlik ve Yoksulluk, Mülk Sahipleri ve İşçiler
111       4. Orta Köylü Hangi Tarafta Bulunmalıdır? Mülk Sahipleri ve Zenginler Yanında mı, Yoksa İşçiler ve Mülksüzler Yanında mı?
120       5. Sosyal-Demokratlar Halkın ve İşçilerin Yararına Hangi İyileştirmeleri Sağlamak İstiyorlar?
131       6. Sosyal-Demokratların Tüm Köylüler İçin Elde Etmeye Çalıştığı İyileştirmeler Nelerdir?
149       7. Kırda Sınıf Savaşımı
156       İskra Gazetesi ve Zarya Dergisi Tarafından Sunulan Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi Programı
160 [3] Narodizmden Marksizme
168 [4] Proletarya ve Köylülük
175 [5] Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği [Parça]
175       6. Tutarsız Burjuvaziye Karşı Savaşımda Proletaryanın Eli-Kolu Bağlı Kalma Tehlikesi Nereden Gelebilir?
191       10. "Devrimci Komünler" ve Proletaryanın ve Köylülüğün Devrimci-Demokratik Diktatörlüğü
203       12. Eğer Burjuvazi Yüz Çevirecek Olursa Demokratik Devrimin Kapsamı Daralır mı?
214 [6] Küçük-Burjuva Sosyalizmi ve Proleter Sosyalizmi
225 [7] Sosyalizm ve Köylülük
236 [8] Proletarya ve Köylülük
242 [9] İşçi Partisinin Tarım Programının Yeniden Gözden Geçirilmesi
243       I. Rus Sosyal-Demokratlarının Tarım Sorununa İlişkin Görüşlerinin Evrimi Üzerine Kısa Bir Tarihsel Araştırma
249       II. Sosyal-Demokratlar Arasında Tarım Sorunu Konusundaki Dört Eğilim
260       III. Yoldaş Maslov'un Temel Yanılgısı
267       IV. Tarım Programımızın Hedefleri
272       V. Tarım Programı Tasarısı
274 [10] İki Ütopya
280 [11] Köylüler ve İşçi Sınıfı
284 [12] Bu Devrimde Proletaryanın Görevleri
285       Tezler
291 [13] Proletaryanın Devrimimizdeki Görevleri (Proletarya Partisi İçin Platform Taslağı) [Parça]
291       Tarımsal ve Ulusal Program
295 [14] Tarım Sorunu Üzerine Karar — RSDİP(B)'nin Yedinci Rusya Konferansı (Nisan Konferansı)
299 [15] Rusya Tarım İşçileri Sendikasını Kurma Zorunluluğu
305 [16] Bir Gazete Yazarının Günlüğünden Sayfalar
305       Köylüler ve İşçiler
316 [17] Devrimin Görevleri
318       Kapitalistlerle Anlaşma Siyasetinin Zararlı Sonuçları
319       İktidar Sovyetlere
320       Halklara Barış
322       Toprak İşleyenlere
323       Açlığa ve İktisadi Çöküşe Karşı Savaşım
324       Devrim Düşmanı Büyük Toprak Sahipleriyle ve Kapitalistlerle Savaşım
325       Devrimin Barışçı Yolla Gelişmesi
328 [18] Toprak Sorunu Üzerine Rapor — İşçi ve Asker Vekilleri Sovyetinin Bütün Rusya II. Kongresi
329       Toprak Kararnamesi
330       Toprakla İlgili Köylü Görev Belgesi (Mandat)
335 [19] Küçük-Burjuva Demokrasisine Karşı Proletaryanın Tutumu Üzerine Rapor — Moskova Parti Militanları Toplantısı, 1918
355 [20] Köylerde Çalışma Üzerine Rapor —RK(B)P VIII. Kongresi, 1919
375 [21] Orta Köylüye Karşı Tutumla İlgili Karar —RK(B)P VIII. Kongresi, 1919
380 [22] Proletarya Diktatörlüğü Döneminde Ekonomi ve Politika
393 [23] Tarım Komünleri ve Tarım Artelleri Birinci Kongresinde Verilen Söylev, 1919
405 [24] Tarım Sorunuyla İlgili Tezlerin İlk Taslağı — Komünist Enternasyonalin II. Kongresine
420 [25] Ayni Vergi Üzerine (Yeni Politikanın Önemi ve Koşulları)
420       Giriş Olarak
421       Rusya'nın Çağdaş İktisadı
434       Ayni Vergi, Serbest Ticaret ve Ayrıcalıklar
455       Siyasal Özet ve Çıkarılan  Sonuçlar
462       Sonuç
464 [26] Komünist Enternasyonalin III. Kongresi – Komünist Enternasyonalin III. Kongresine Sunulmuş RKP'nin Taktiğine İlişkin Rapordaki Tezler (Ön Taslak), 1921
464       1. RSSFC'nin Uluslararası Durumu
465       2. Uluslararası Düzeyde Sınıfsal Güçler İlişkisi
466       3. Rusya'da Sınıfsal Güçler İlişkisi
467       4. Rusya'da Proletarya ve Köylüler
468       5. RSSFC Proletaryası ve Köylülüğün Asker” İttifakı
469       6. Proletarya ile Köylülük Arasında Normal İktisadi İlişkilerin Kurulması
469       7. Sovyetlerin İktidarı Hangi Koşullarda ve Niçin  Kapitalizmi ve Ayrıcalıklar Sistemini Kabul Eder?
470       8. İaşe Sağlama Siyasetimizin Başarıları
471       9. Sosyalizmin Maddi Temeli ve Rusya'nın Elektriklendirilmesi Planı
472       10. "Saf Demokrasi"nin, İkinci Enternasyonalin, İki-buçukuncu Enternasyonalin ve Sermayenin Müttefiki Sosyalist-Devrimcilerle Menşeviklerin Rolü
475 [27] Komünist Enternasyonalin III. Kongresine Sunulan Rusya Komünist Partisinin Taktiğiyle İlgili Rapor, 1921
494 [28] Kooperatifçilik Üzerine
503 [29] Az Olsun Temiz Olsun
521 Açıklayıcı NotlarSayfa başına gidiş